Háskólamenntun á heimsmælikvarða

Bestu háskólarnir

Háskólamenntun er forsenda atvinnuþróunar, hagsældar og velferðar í samfélaginu. Efla þarf háskóla í landinu til að þeir standist áfram samjöfnuð við alþjóðlega háskóla í kennslu og rannsóknarstarfi. Hækka þarf framlög til háskóla til að jafna stöðu þeirra gagnvart háskólum sem við berum okkur saman við.

Samfylkingin vill efla samstarf og skýra verkaskiptingu háskóla í landinu með það fyrir augum að auka gæði og fjölbreytni náms. Ávallt verði að tryggja jafnt aðgengi að námi óháð búsetu, efnahag eða félagslegri stöðu.

Ókeypis opinberir háskólar
Samfylkingin hafnar skólagjöldum í opinberum háskólum. Hún vill að skrásetningargjöld séu hófleg og endurgreidd í lok skólaárs sé námsframvinda eðlileg. Fjármagni verði forgangsraðað í þágu opinberra háskóla.

Samfylkingin leggur áherslu á að framlög til samkeppnissjóða verði aukin enda eru þeir besti farvegurinn fyrir stuðning við vísindastarfsemi og nýsköpun í landinu.

Markmið um háskólamenntun og vísindastarf:

  1. Setja mælistikur um skilvirkni háskóla, þ.m.t. um hámark námstíma og brotthvarf.
  2. Stuðla að formlegu samstarfi allra háskóla um framtíðarstefnumótun háskólastigsins. Þar verði m.a. hugað að samræmdu rekstrarformi háskólanna, fjármögnun háskólastofnana, kennslu og rannsóknum, aukinni sérhæfingu eftir fræðasviðum og tengslum við atvinnulíf og samfélag.
  3. Grunnframlög til rannsókna innan hvers fræðasvið í háskólum og rannsóknarstofnunum. Að öðru leyti verði opinberu rannsóknarfé úthlutað á grundvelli samkeppni og jafningjamats. Tryggja þarf nýliðun í vísindastarfi með því að veita yngri vísindamönnum aðgang að rannsóknarfé.
  4. Greina gæði og hagkvæmni þess að sameina opinberu háskólana og á svipaðan hátt skoða hvort auka megi sérhæfingu hvers háskóla.
  5. Opinberir háskólar og rannsóknarstofnanir fái fjárframlög til að nýta alþjóðlegar upplýsingaveitur.
  6. Fjármögnun grunnmenntunar á viðurkenndum fræðasviðum er á ábyrgð ríkisins. Brýnt er að gæta jafnræðis varðandi kostnaðarþátttöku nemenda á mismunandi skólastigum.
  7. Framlög opinberra aðila og einkaaðila til rannsókna og þróunar nái 4% af landsframleiðslu árið 2020.
  8. Samræma gæðamat með fjármögnun og eftirfylgni vísindarannsókna. Í því skyni ætti að kanna kosti þess og galla að allir opinberir rannsóknarsjóðir sameinist Rannsóknasjóði eða Tækniþróunarsjóði.