Almennar fréttir

Samfylkingin leggur fram Grænan samfélagssáttmála

Á næstu fimm til tíu árum mun ráðast hvort hægt verður að stemma stigu við frekari loftslagsbreytingum eða fást við skelfilegar afleiðingar þeirra. Þótt aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum sé ágætt fyrsta skref í þeirri baráttu gengur hún of skammt og of litlu fjármagni er þar varið í loftslagsaðgerðir. Ísland getur orðið fyrirmynd annarra þjóða í loftslagsmálum – og því hefur Samfylkingin lagt fram þingsályktunartillögu um grænan samfélagssáttmála sem tekur til allra sviða þjóðlífs. Meginþráðurinn í allri stefnumótun sáttmálans verður sjálfbær þróun – að Ísland verði grænt land með hringrásarhagkerfi. Í sáttmálanum felst:

 • Grundvallarstefnumótun sem mun krefjast breytinga á samfélagsskipan til framtíðar, en í því felast bæði áskoranir og tækifæri.
 • Samráð við almenning, vísinda- og fræðasamfélagið og atvinnulífið strax frá upphafi sem hefst á sérstökum þjóðfundi um Græna Ísland. Komið verði á fót sérstökum samráðsvettvangi og samtakamátturinn þannig virkjaður til að gera Ísland að sjálfbærri þjóð með grænt hagkerfi.
 • Endurskoðun og útvíkkun aðgerðaráætlunar ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum og fjármálaáætlun með það að markmiði að aðgerðir hins opinbera byggi á sjálfbærri þróun (í nýtingu auðlinda og allri umgengni við náttúruna, við opinberar fjárfestingar og framkvæmdir og lagasetningu).
 • Tekin verði upp umhverfistengd hagstjórn og fjárlagagerð.
 • Tekin verði markviss skref í átt að því að 2,5% af vergri landsframleiðslu renni í aðgerðir stjórnvalda og atvinnulífs í umhverfismálum líkt og Milliríkjanefnd SÞ um loftslagsmál telur nauðsynlegt.
 • Stefnt sé að því að íslenskt hagkerfi verði raunverulegt hringrásarhagkerfi þar sem öll framleiðsla er hugsuð með hringrás efna í huga.
 • Markaðnum sé stýrt með hagrænum hvötum og kröfum, framleiðsluferlum breytt og stuðlað að vitundarvakningu neytenda.
 • Breytingar verði gerðar á skattkerfinu, í samgöngumálum, húsnæðismálum, matvælaframleiðslu og auðlindanýtingu með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
 • Aðgerðum við orkuskipti í vegasamgöngum verði flýtt, nýskráningar bensín- og dísilbíla bannaðar fyrr en áætlað er og uppbyggingu hraðað á nauðsynlegum samgönguinnviðum til að gera þéttbýli og borgarumhverfi vistvænna.
 • Dregið verði verulega úr útstreymi frá stóriðju og kolefnisgjald hækkað
 • Grænar rannsóknir og nýsköpun efldar
 • Lagaumgjörð mótuð um hvað teljist græn og sjálfbær fjárfesting.
 • Lífeyrissjóðir og aðrir stærri fjárfestingarsjóðir skuldbindi sig til að fjárfestingar þeirra standist markmið Parísarsáttmálans.
 • Íslenskt hagkerfi byggist í auknum mæli á hugviti til að skapa verðmæti – og í því augnamiði verði menntun aukin og nýsköpun efld.

Hérna er tillagan í heild: https://www.althingi.is/altext/149/s/1534.html

 

 

 

 

 

 

 

Áhugaverðir fundir hjá Samfylkingunni

Samfylkingarfélögin hafa verið öflug undanfarnar vikur og haldið áhugaverða fundi.

Sævar Helgi Bragason stjörnufræðingur og umsjónarmaður þáttarins „Hvað höfum við gert“ á RÚV mætti á sameiginlegan fund Kópavogs og Hafnarfjarðarfélaganna um loftslagsvandann og fór yfir leiðir  sem samfélagið, ekki síst sveitarfélögin, geta horft til í baráttunni gegn þessari miklu vá. Fundurinn var einkar vel sóttur og er hægt að horfa á upptöku af honum hér

Íslenskt efnahagslíf stendur frammi fyrir margvíslegum áskorunum um þessar mundir, meðal annars vegna styrkingar krónunnar síðustu ár, samdráttar í ferðaþjónustu, aflabresti og gjaldþrotum. Samfylkingarfélagið í Reykjavík boðaði til fundar á Bryggjunni Brugghús þar sem farið var yfir þessar áskoarnir.

– Katrín Ólafsdóttir vinnumarkaðshagfræðingur og nefndarkona í peningamálastefnunefnd Seðlabanka Íslands var með erindið: „Krónan: Lítil og fljótandi“.
– Bolli Héðinsson,hagfræðingur og stundakennari við HR var með erindið „Það er svo gott að hafa krónuna“
– Vilhjálmur Þorsteinsson frumkvöðull og fjárfestir var með erindið „#blessuðkrónan: Meintir kostir og raunverulegir gallar.“

Má draga saman þá niðurstöðu að íslenska krónan eigi stóran þátt í stöðu dagsins í dag og aðstæður í hagkerfinu væru aðrar nyti krónunnar ekki við. Það var greinilegur vilji fundargesta og frummælenda að stefna að upptöku Evru.  „Eitt stærsta hagsmunamál heimilanna er að taka upp evru og þar með ganga í ESB“ (Vilhjálmur Þorsteinsson.)

  

 

 

 

 

Íhaldssöm fjármálastefna ógnar stöðugleika

Efnahagslegar forsendur fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar eru brostnar áður en hún kemur til umræðu á Alþingi. Ríkisstjórnin hefur komið þjóðarbúinu í spennitreyju sem mun bitna á ungu fólki, fólki með lágar- og millitekjur, öryrkjum, eldri borgurum og á þeim sem þurfa helst á þjónustu ríkisins að halda. Forsendur áætlunarinnar eru óraunsæjar og augljóst er að bregðast verður við með niðurskurði eða tekjuöflun vegna þeirrar fjármálastefnu sem ríkisstjórnin hefur sjálf sett sér. Fjármálaráð, ASÍ og fleiri hafa gagnrýnt stefnuna harðlega.

Í ljósi kólnunar í hagkerfinu setur ríkið fram 2% aðhaldskröfu á flest málefnasvið hins opinbera, það bætist ofan á óumflýjanlegan niðurskurð ef kjarasamningar ríkisstarfsmanna leiða til meira en 0,5% launahækkana umfram verðlag.

Fjármálaráðherra hefur sagt að ef hagvöxtur verði minni en forsendur fjármálaáætlunar gera ráð fyrir, sjái hann enga aðra möguleika en að skera niður á útgjaldahliðinni. Óvissa í flugrekstri, loðnubrestur og fjármálastefna ríkisstjórnarinnar geta orðið til þess að niðursveiflan dýpki enn frekar. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við niðursveiflu í hagkerfinu er birtingarmynd óábyrgrar hægri stefnu og mun bitna á þeim sem síst skildi. 

Samfylkingin telur að breyta ætti fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar svo að svigrúm skapist til að minnka skaða niðursveiflunnar. Þannig væri hægt að liðka fyrir kjarasamningum með skattkerfisbreytingum, fjárfestingum í innviðum til að létta undir með verst stöddu hópunum, litlum og meðalstórum fyrirtækjum og tryggja velferðina í landinu. Það er í niðursveiflunni sem fjármálastefna ríkisstjórnarinnar fer að bíta. Þá reynir á viðbrögð stjórnvalda. Hvort þau hafa hag þeirra sem þurfa á þjónustu ríkisins að halda fremstan eða hvort draumur Sjálfstæðismanna um minni ríkisumsvif og aukinn einkarekstur í velferðarþjónustu fáist uppfylltur í gegnum þrengingar þjóðarinnar.

Fjármálaætlunin vinnur hvorki gegn ójöfnuði né tryggir hún stöðugleika. Á næstu vikum munu þingmenn rýna áætlunina frekar, lesa þær umsagnir sem berast og ræða hana á Alþingi. Samfylkingin mun leggja fram breytingartillögur fyrir afgreiðslu fjármálaáætlunarinnar. 

Helsta gagnrýni Samfylkingarinnar:

 • Viðbótaraðhaldskröfu á ráðuneytin er laumað inn í fjármálaáætlun þannig að ef launabætur ríkisstarfsmanna á árunum 2020-2022 verði hærri en  0,5% umfram verðlag þá þurfa ráðuneyti að skera niður fyrir þeim kostnaði. Þetta gætu orðið verulegar upphæðir t.d. innan  heilbrigðisráðuneytis og menntamálaráðuneytis.
 • Stóru kvennastéttirnar eiga skv. áætlun ekki að hækka umfram 3,8% í launum á milli áranna 2019 og 2020 en ef svo verður þá þurfi þeir sem njóta þjónustu þeirra að bera kostnaðinn með skertri þjónustu eða kvennastéttirnar með auknu álagi.
 • Enn eru tekjustofnar ríkissjóðs veiktir. Á síðastliðnum uppgangsárum hafa tekjustofnar ríkisins markvisst verið veiktir með afnámi auðlegðarskatts, lækkun veiðigjalda og neysluskatta ásamt því að stjórnvöld sóttu ekki tekjur til ferðaþjónustunnar á meðan vel áraði.
 • Framlög í húsnæðisstuðning munu lækka næstu fimm árin.
 • Ríkisstjórnin sýnir ekki nægilega mikinn metnað í loftslagsmálum, bregðast verður hraðar við því neyðarástandi sem blasir við okkur.
 • Framlög í menningar- og æskulýðsmál munu lækka næstu fimm árin.
 • Útgjöld til háskólastigsins lækka úr 46,8 milljörðum niður í 43,2 milljarða.
 • Engin áform eru um frekari umbætur á barnabótakerfinu og áfram er markmið stjórnvalda að barnabótakerfið sé eins konar fátækrastyrkur í stað almenns stuðnings við barnafjölskyldur. Í ár fá 13.000 færri fjölskyldur barnabætur en árið 2013.
 • Afnám kr. móti kr. skerðinga öryrkja er ófjármagnað. Lífeyrir hjá fólki í sambúð nær ekki lágmarkslaunum.
 • Fram koma í áætluninni óljósar og loðnar áætlanir hins opinbera til að auka svigrúm til fjárfestinga í innviðum. Þar er gefið í skyn að það eigi að selja bankana og hluti ríkisins í fyrirtækjum til að fjármagna innviðauppbyggingu án þess að það sé útfært frekar.
 • Skerða á framlög til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, um þrjá milljarða. Hlutverk jöfnunarsjóðs er að fjármagna hluta af þjónustu við fatlað fólk og nauðsynlega þjónustu sveitarfélaga sem búa við veikan fjárhag.

 

Ræða Loga á Flokksstjórnarfundi

Flokkstjórnarfundur Samfylkingarinnar á Bifröst

Ræða formanns

 

Lífið er dásamlega flókið og samfélag mannanna hefur þróast út frá staðháttum og gjöfum jarðar. Með mögnuðu hugviti höfum við snúið mörgu af því sem áður voru ógnir í tækifæri – en þessi ofurfærni hefur þó leitt til  þess að við ofbeitum jörðina. Örlög lífs á jörðinni mun ráðast af því hvort   við snúum taflinu við. Þetta er megin verkefni stjórnmála dagsins.

Stundum freistast fólk til að útskýra lífið á einfaldan, grípandi hátt. Þannig hafði sögupersónan Forrest Gump eftir mömmu sinni að lífið væri eins og konfektkassi – þú vissir aldrei hvað þú fengir.

En þó líf einstaklingsins sé að einhverju leiti háð duttlungum tilverunnar höfum við þróað samfélög sem eiga að skapa þeim sem fá síðri mola,  tækifæri. Smæð Íslands, fólksfæð og nálægðin, knýr á að við vinnum saman, hjálpum hvert öðru – við megum ekki una ógæfu einstaklings og horfa bara á heildina.

En ef fólk hefur einhverja þörf fyrir einfalda myndlíkingu sem lýsir gangverki samfélagsins, mundi ég segja að það líktist reiðhjólaferð.

Til að halda góðu jafnvægi þarftu að vera á hæfilegri ferð – Of mikill hraði veldur því að þú missir stjórn, ef það hægir of á þér verður erfiðara að halda jafnvægi og stoppirðu – missirðu jafnvægið og dettur.

Sé ekki nægilegt loft í dekkjunum er ill mögulegt að taka af stað og mikið erfiðara að komast á áfangastað.

Ég freistast til þess teikna upp þessa myndlíkingu því helsti hægri stjórnmálaflokkur landsins talar gjarnan um stöðugleika og jafnvægi.

Við þurfum hins vegar ekki jafnvægi Sjálfstæðisflokksins sem byggir á því að örfáir sitja öðru megin á vegasaltinu, með þorra gæðanna en allur almennings heldur jafnvægi hinum megin.

Þá byggir stöðugleiki flokksins á íhaldssemi og kyrrstöðu. Og stöðnuðum samfélögum vegnar ekki vel til lengdar.

 

Við þurfum framþróun og sókn sem byggir á almennri þáttöku fólks og hún næst ekki nema allir búi við sómasamleg lífskjör. Fyrir utan mannvirðinguna sem í því felst hefur fámennt samfélag ekki efni á öðru en veita öllum  tækifæri á að þroska styrkleika sína og örva þá til þess. Annað er ótrúleg    sóun verðmæta.

Ástæða þess að börn sem alast upp á efnameiri heimilum eru líklegri til að vera með háar tekjur síðar á ævinni og skýringin á því að færri konur sitja í stjórn fyrirtækja hefur ekkert með upplag einstaklingsins að gera, heldur samfélagsgerð sem byggir ekki á nægjanlega miklu jafnrétti og réttlæti.

Þó staðreyndin sé ef til vill sú að við fæðumst með merkilega þróaðan persónuleika ræður umbúnaðurinn fram á fullorðinsár hvernig við náum að spila úr honum.

____________________________________________________ Núverandi ríkisstjórn gefur ekki góð fyrirheit um gifturíkt ferðalag.

Kjörtímabilið er ekki hálfnað og við stöndum andspænis flókinni vinnudeilu

og erfiðri stöðu efnahagsmála.

Stöðugur vinnumarkaður endurspeglast í stórum og smáum  fyrirtækjum, sem búa við öruggt rekstrarumhverfi, heilbrigða samkeppni og geta borgað starfsfólki góð laun.

Fólk á lægri tekjum naut síður efnahagsbata síðustu ára, ekki síst vegna þess að stjórnvöld grófu ýmist kerfisbundið undan velferðarkerfinu og innviðum eða létu hvort tveggja drabbast niður með vanrækslu, í góðæri.

Flestir íbúar hafa sem betur fer gott, a.m.k. bærilegt en hér er þó fjöldi fólks sem líður skort, lifir í sífelldum kvíða, nær ekki að veita börnum sínum   sömu lífsjör og skólafélögunum. Einstaklingar sem eru villtir í frumskógi kerfisins eða hafa leiðst út í fikniefnaneyslu. Hér búa ungmenni sem hafa enga stefnu, hafa steitt á vegg og íhuga eða taka jafnvel eigið líf. Það er komið tími til að forgangsraða í þágu allra þessa – það er skynsamleg og siðleg fjárfesting.

Talsmenn launþegahreyfingarinnar og reyndar einnig atvinnulífsins hafa margsinnis bent á að það er fleira en launahækkanir sem tryggja góð lífsskilyrði: Réttlátt skattkerfi, almennari barna- og húsnæðisbætur,

 

gjaldfrjáls almannaþjónusta en ekki síst öruggur húsnæðismarkaður. Þetta er samhljóða hugmyndafræði Samfylkingarinnar sem margoft hefur lagt fram tlillögur í þessa átt.

Í síðustu stjórnarmyndunarviðræðum vöktum við sérstaka athygli á því að næstu ríkisstjórn yrði að mynda um almenna lífskjarasókn – ella skapaðist erfið staða á vinnumarkaði. Það er nú komið á daginn. – Vinstri-græn og Framsókn völdu aðra samstarfsaðila og því situr ríkisstjórn Sjálftstæðisflokksins undir forystu Katrínar Jakobsdóttur.

Samfylkingin hefur veitt ríkisstjórninni stíft aðhald og lagt áherslu á almennar lífkjarabætur.

Tillögur um – málefni ungs fólks, húsnæðismál, framlög til háskóla, nýsköpunar og rannsókna, lengra fæðingarorlof, bætta heilbrigðis- og geðheilbrigðisþjónustu, réttindi aldraða, öryrkja, hinsegin fólks og innflytjenda, umhverfisvernd og sjálfbærni. Ásamt fjölbreyttum skattatillögum sem miðar að því að jafna byrðar.

Lítið hefur verið gert með þær og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur meira segja gortað sig af að hafa fellt þær allar – kannski með velþóknun VG.

Staðreyndin er sú að byrðar lág- og meðaltekjufólks á Íslandi hafa aukist  meira en í samanburðarlöndum okkar og langt umfram skatta á hæstu launin. Nýlegt skattaútspil ríkisstjórnarinnar ber þess skýr merki að ekki eru áform  um að ráðast gegn þeim órétti.

Skattabreyting sem skilar ráðherra sömu krónutölu og þernu  á  hóteli  var blaut tuska í andlitið á launafólki. Sem var fylgt eftir með kaldri gusu þegar í ljós kom að frysta ætti persónuafslátt samhliða, sem gera skattalækkunina líklega að engu. Millitekjuhópunum var gefið langt nef og skerðast  barnabætur þeirra skarpar en áður og vaxtabótakerfið er nánast sagnfræði.

Með veikari krónu, hærri vöxtum og verðlagi gæti almenningur á endanum staðið uppi með kjararýrnun.

 

Það væri freistandi að kenna Sjálfstæðisflokknum einum um en hægri stefnan virðist dafna ágætlega undir verndarvæng gamla góða Framsóknarflokksins og forsæti Vinstri-grænna. Sú harka sem nú er á vinnumarkaði er í boði ríkisstjórnar sem neitar að horfast í augu við það að hér búa hópar fólks; bótaþegar, lág- og meðaltekjufólk, námsmenn, við aðstæður sem ekki eru bjóðandi í ríku landi.

 

Afleiðingar vanrækslu síðustu ára hefur leitt til félagslegs óstöðugleika og fullkomin afneitun núverandi ríkisstjórnar gæti hugsanlega leitt til þess að atvinnulífið taki allan skellinn til að brúa það sem ríkisstjórnin hefur hunsað.

 

Það er óforskammað að stilla hlutunum þannig upp að launafólk kalli hamfarir yfir samfélagið, með því að beita verkföllum. Ábyrgð á slæmri stöðu láglaunafólks liggur annars staðar – m.a. hjá stjórnvöldum sem hafa leyft ójöfnuði að grassera og holað að innan velferðarkerfið.

 

Í umræðum við varaformann Sjálfstæðisflokksins sagði ég að fólk lifði ekki   í meðaltölum; hún svaraði að það borðaði heldur ekki háa vexti og  verðbætur. Það er sannarlega rétt en í orðunum felst bein hótun í garð láglaunafólks – haldið ykkur á mottunni!.

 

Ráðherra hefði verið nær að beita sér fyrir endurreisn félagslega húsnæðiskerfisins, sem flokkur hennar lagði niður, auka aftur barna- og vaxtarbætur, sem flokkur hennar lækkaði, setja aftur á hátekju- og auðlegðarskatt, sem flokkur hennar aflagði. – Búa þannig um hnútana að fólk hefði ekki þurft tugprósenta hækkun launa.

 

Varaformaðurinn mætti líka horfa til leiðar út úr íslensku hávaxtaumhverfi með stöðugri mynt í stað þess að stunda eilífar hrossa og smáskammtalækningar.

 

Á meðan Sjálfstæðisflokkurinn leikur lausum hala í efnahaglífinu er svo beinlínis raunarlegt að horfa á Vinstri græn kyngja hverju málinu á fætur öðru, sem þau áður töluðu gegn:

 

Áframhaldandi hvalveiðum, Grimmari útlendingastefnu Rýmri rétt til hatursorðræðu

Óréttlátu skattkerfi.

Það sem stjórnarflokkarnir hafa þó verið samstíga um er íhalds- og afturhaldsemi. – Varðstöðu um krónuna og gamaldags atvinnupólitík.

 

Ég hélt í einfeldni minni að Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkurinn væru eðlisólíkir flokkar en líklega hef ég haft fullkomlega rangt fyrir mér. Og leiðtogi sósíalista sem dásamar skattbreytingu sem færir forstjóranum sömu krónutölu og þernu, vegna þess að þernan hafi fengið hlutfallslega meira, hefur líklega villst talsvert af leið. Forsætisráðherra, til upplýsingar kostar  dós af grænum baunum jafn þernuna jafnmikið og forstjórann – en reyndar hlutfallslega meira af kaupinu hennar.

Við þurfum nýja forystu sem áttar sig á því að sómasamleg lífskjör allra er forsenda þeirrar sóknar sem íslenskt samfélag verður að  ráðast  í  til  að tryggja samkeppnishæfi þjóðarinnar á tímum miklla breytinga. En hefur jafnframt framsýni til að fjárfesta í þeim þáttum sem eru líklegastar eru til að skila okkur þangað.

——————————————–

Samkvæmt nýjustu spám mun stór hluti allra starfa hverfa á næstu áratugum og önnur ný verða til. Þetta mun leiða til meiri framleiðni, gæti minnkað vistspor og dregið úr fátækt – ef vel er á spilum haldið. En getur líka leitt til hörmunga ef auðurinn fær óheftur að safnast hjá fjármagnseigendum og stórfyrirtækjum – ójöfnuður aukist og samneyslan veikist.

 

Við getum og eigum ekki að reyna að stöðva þróun tækninnar en það þarf kjark og framsýni til þes að tryggja að hún verði til góðs og nýtist heildinni.

 

Besti undirbúningur okkar undir slíka framtíð er fjárfesting í menntun

 

Við verðum að tryggja öllum jöfn tækifæri til menntunar og ungu fólki það góð skilyrði að því finnist eftirsóknarvert að sækja sér menntun; áhugavert og raunhæft að starfa hér í framtíðinni og ala upp börnin sín. Sú staðreynd  að það sé nánast óhugsandi að stunda hér nám án þess að eiga efnaða foreldra eða vinna með námi sýnir að eitthvað stórkostlegt er að. Það að meira en helmingur íslenskra nemenda á Norðurlöndunum velji nú að taka lán í námslandinu er áfellisdómur yfir LÍN.

 

Í betur fjármögnuðum skólum þurfum við að laða fram og styrkja eiginleika eins og hugmyndaflug, sköpunarkraft og frumkvæði. Leggja aukna áherslu á raun- og tæknigreinar en líka listir og menningu. Og á tímum örra tækniframfara þar sem siðvitið dregst sífellt aftur úr tækninni verður að   leggja meiri áherslu á almenn gildi.

 

Framsýn stjórnvöld stuðla að jöfnum tækifærum fólks í atvinnulífinu. Við munum ekki geta staðið undir betra velferðarkerfi samfara breytingu á aldurssamsetningu þjóðarinnar nema með kröftugum fyrirtækjum, með mikla framleiðni, sem eru drifin áfram af áræðnum, framtakssömum og hugvitssömum einstaklingum. Það þarf því að stuðla að heilbrigðri samkeppni; auka fjölbreytni, eyða fákeppni og hvetja til aukinnar umhverfisvitundar.

 

Stundum er talað eins og atvinnulífið sé ein skepna, en staðreyndin er sú að meginþorri allra fyrirtækja eru lítil og meðalsmá. Rekin af harðduglegu fólki sem stjórnast af athafnaþrá, hugmyndaauðgi og  oft  af  hugsjónum  fyrir faginu og nærsamfélaginu. Það verður að auðvelda starfsemi þeirra með því

t.d. að lagfæra regluverk, hvetja og aðstoða þau við nýsköpun.

 

Þá ættum  við   að byggja enn meir hugviti í stað einfaldrar framleiðslu. Það  er líklegt til að byggja upp atvinnulíf sem rís undir hærri launum. Við höfum sýnt að t.d. á sviði vísinda, gervigreindar, hönnunar og lista getum við náð langt og skapað mikil verðmæti.

 

Einföld yfirlýsing um þetta væri að afnema þak á endurgreiðslu á rannsóknar- og þróunarkostnaði strax! – Þessu þarf svo að fylgja eftir með markvissri áætlun um upptöku stöðugri myntar – fátt mundi búa atvinnulífi framtíðar öruggari skilyrði.

 

 

En þó við verðum að byggja meira á hugviti og tækni megum við ekki vanrækja hefðbundnar framleiðslugreinar og í þessu tvennu felst aldeilis engin mótsögn.

 

Það er einmitt gleðilegt hvað sjávarútvegurinn hefur náð að margfalda verðmætasköpun með nýtingu tækni. – Bætt aðbúnað og öryggi starfsfólks og mörg hver nokkuð framsækin í umhverfismálum.

 

Við deilum ekki við forsvarsmenn greinarinnar um mikilvægi sjávarútvegs og viljum tryggja henni stöðugan rekstrargrundvöll, en við erum ósammála þeim um hvernig stjórn greinarinnar er best háttað. Við viljum virða jafnræðissjónarmið, mikilvægi nýliðunar og teljum rétt að greinin sjálf ákvarði gjald til þjóðarinnar, með samkeppni sín á milli. Þannig fær þjóðin sanngjarnan arð af takmarkaðri auðlind, sem er í eigu hennar. Þetta tryggir öruggan rekstrargrundvöll, greinin kemur með ábyrgum hætti að uppbyggingu samfélagsins og nær meiri sátt við þjóðina.

 

Landbúnaður hefur átt erfiðar uppdráttar. Þessi mikilvæga atvinnugrein skapar þúsundir starfa um allt land, er órofinn hluti menningar okkar og sér okkur fyrir nauðsynlegum matvælum. Landbúnaður hefur auk þess burði til þess að verða öflugur bandamaður í loftlagsmálum.

 

Það er því mikilvægt að þessi grein geti dafnað en til þess þurfa fleiri sem í henni starfa að svara kalli tímans. Nýjar neysluvenjur, tíðarandi og lífsýn fólks kalla á sífellda vöruþróun og framleiðsluhætti sem styðja þau.

Auðvitað skiptir máli að neytendur njóti fyllsta öryggis og viti um gæði og uppruna vöru en það verður að ætlast til þess að hræðsluáróður sé ekki notaður til að reisa viðskiptamúra, jafnvel þvert á hagsmuni neytenda.

Grænmetis- og ostaframleiður hafa sýnt að bændur geta og kunna að bregðast við innflutningi með gæðum og fjölbreyttari valkostum.

 

Samfylkingin vill styðja ríkulega við þróun greinarinnar en leggur áherslu á að stuðningur taki í auknum mæli mið af umhverfisþáttum, búsetu, menningu, nýsköpun og vöruþróun sem drifin er áfram af heiðarlegri samkeppni. Bændur þurfa svo líka að fá sómasamleg laun fyrir vinnu sína, það fá þeir ekki í núverandi kerfi.

 

Vel menntað og ánægt starfsfólk er besta tryggingin fyrir góðu rekstrarhæfi fyrirtækja framtíðarinnar ásamt stöðugleika sem fylgir stærri gjaldmiðli.

Forsenda stuðnings stjórnvalda við atvinnugreinar verður svo að byggja á virðingu þeirra fyrir umhverfinu og þau leggi sitt af mörkum við að koma okkur úr þeirri hrikalegu stöðu lífríkisins, sem rányrkja og subbuskapur og ofneysla mannsins hefur komið okkur í.

 

Ungt fólk hefur undanfarna föstudaga minnt á þessa stöðu Austurvelli og krefjast markvissari aðgerða gegn hnattrænni hlýnun. Í gær var fyrsta alþjóðlega loftslagsverkfallið haldið og milljónir ungmenna  í  hundrað löndum slepptu skólabókunum og streymdu út á göturnar. Ungt fólk er orðið þreytt á töfum, jafnvel afneitun stjórnvalda, um allan heim og hefur ákveðið að taka málin í sínar hendur.

 

Nýjustu rannsóknir í loftslagsmálum sýna að hlýnun  jarðar er miklu hraðari  en áður var talið og afleiðingar hennar alvarlegri. Næstu fimm til tíu ár verða afgerandi fyrir mannkynið. Ef við snúum ekki við blaðinu horfumst við í   augu við hamfarir á innan við tuttugu árum. Staðreyndin er sú að á hverju ári er ágengni okkar gagnvart náttúrunni meiri en árið á undan. Við erum ekki eingöngu að ávísa vandamálunum á barnabörnin okkar, ef ekkert er að gert, ekki bara á börnin okkar heldur marga hér inni.

Ábyrgðin er okkar, það þýðir ekki að benda á arfleifð fortíðarinnar – það eru aðgerðirnar – eða aðgerðarleysið – núna sem verða afgerandi.

Íslendingar losa tvöfalt meira af gróðurhúsalofttegundum en aðrir Evrópubúar. Tvöfalt. Fjórtán tonn á hvern íbúa á ári, aðgerðir þurfa því að vera róttækar.

Við þurfum víðtækan grænan samfélagssáttmála sem felur í sér gjörbreytta hegðun og stefnu í umhverfismálum. Stjórnvöld, fyrirtæki og einstaklingar þurfa að koma sér saman um rótttækar aðgerðir. Samfylkingin mun leggja fram tillögur að slíku sem byggja á samráði við helstu fræði- og vísindamenn, atvinnulífið, stofnanir, félagasamtök og einstaklinga. Við getum einnig byggt á fyrri vinnu okkar góðu félaga, s.s. Fagra Ísland og Græna hagkerfið.

Aðgerðaráætlun núverandi stjórnvalda í  loftslagsmálum  er  nauðsynlegt fyrsta skref – en hún gengur allt of skammt. Samkvæmt henni náum við ekki einu sinni að uppfylla markmið Parísarsáttmálans innan tímamarka.

Orkuskipti einkabílsins er nauðsynleg en ekki lausn á öllu eins og stundum kann að virðast á umræðunni. Við þurfum að venja okkur við að nota hann minna, búa nær hvert öðru, búa minna og neyta minna. Samhliða framlagi einstaklingsins þarf að samþætta aðgerðir alla stefnumótun – ekki bara hjá hinu opinbera heldur í einkageiranum líka.

 

Það krefst fjárfestinga og fórna. En með slíku samkomulagi getum við skapað betri störf í nýju,og grænna hagkerfi. Lítum því á þetta sem sóknarfæri til að blása nýju, fersku lífi í atvinnulífið.

Semjum um breytingar á skattkerfinu, samgöngumálum, húsnæðismálum, matvælaframleiðslu og auðlindanýtingu allt með sjálfbærni í huga. Eflum rannsóknir og nýsköpun til muna, virkjum hugvitið og verðum fyrirmyndir í baráttunni gegn hlýnun jarðar á alþjóðavettvangi. Við  getum  þetta  en þurfum bara að þora og vilja.

——————————————————————–

Baráttan gegn hlýnun jarðar hefst heldur ekki nema með nánari alþjóðlegrar samvinnu.

Það eru til þeir sem telja að veröldin snúist eingöngu um eigin túnfót og telja að hægt sé að verja hagsmuni sína, sjálfsákvörðunarrétt og fullveldið með    því að reisa bara hærri girðingar umhverfis  hann.  Samfylkingin  telur  að slíkir hagsmunir verði best tryggðir í miklu meira samstarfi við aðrar þjóðir.

 

Og ég er orðin hundleiður á því að stundum virðist öll umræða um fjölþjóða samvinnu snúast um beinhörð viðskipti. Hvað ég fæ útúr þessu. Bestu samningarnir eru þó þeir sem allir aðila hagnast á. Gott dæmi um slíkt er   EES samningurinn sem hefur skilað okkur mikilli hagsæld –Ég er   sannfærður um að upptaka Evru með góðum inngöngusamningi við Evrópusambandið yrði enn eitt gæfuspor í sögu þjóðarinnar.

 

Alþjóðleg samvinna verður þó líka að hvíla á félagslegum, heimspekilegum og menningarlegum grunni. Við eigum að binda trúss okkar við þjóðir sem standa fyrir gildum eins og virðingu og samhjálp og ábyrgð og vinna með þeim að betri heimi. Við getum ekki horft upp á neikvæða þróun þar sem sífellt er þrengt að viðkvæmum hópum sem hingað leita. Gleymum heldur ekki að þeir 38.000 útlendingar sem hér vinna léku lykilhlutverk við að   koma Íslandi aftur á lappir eftir hrun.

 

Við megum ekki leyfa ótta, hatri og jafnvel ofbeldi að grassera. Íslendingum sem ríkri þjóð ber siðferðileg skylda til að taka vel á móti fólki sem hingað leitar út af neyð – og gleymum því ekki að það er ekki svo langt síðan að við vorum í sömu stöðu. Þá þurfum við að hækka framlög til þróunarsamvinnu.

 

Íslendingar eru nefnilega ekki eyland, jafnvel þó Íslands sé eyland.

 

——————————————————————–

Það kann að virka nokkuð bratt að segja, nú þegar blikur eru í lofti í efnahagsmálum, að við ætlum að koma landinu á meiri hreyfingu. En með því að virkja þá þætti sem eru forsenda þess, getum við það. Ég nefni: Sómasamleg laun, jafnrétti, menntun, nýsköpun, stöðugri gjaldmiðill og aukin samskipti við útlönd.

Í næstu kosningum mun valið standa á milli stefnu sem byggir á íhaldssemi og stöðugleika hinnar óbreyttu skiptingar gæða eða framsækni, frumkvæði og stöðugleika sem byggir á jafnara samfélagi þar sem allir hafa betri tækifæri.

Leið Samfylkingarinnar er að byggja  upp  samkeppnishæft velferðarþjóðfélag að norrænni fyrirmynd. Þar sem umhverfi barnafólks er hagfellt, fæðingarorlof lengra, húsnæðismarkaður stöðugri og matarkarfan ódýrari. Þar sem jöfn tækifæri eru til náms og mannauður og hugvit samfélagsins nýtist sem best í grænu hagkerfi. Þar sem barist er gegn hvers konar mismunun, þátttaka og velferð innflytjenda er tryggð og tekið er vel á móti fólki á flótta. – Áskorarnir eru miklar og það er ekki hægt að mæta    þeim öllum á stuttum tíma. En við fyrsta skrefið er að snúa skútunni frá  hægri og taka nýjan réttari kúrs.

Við lifum á tímum þar sem stjórnmálafólk verður að vera hugrakkt, með  skýra framtíðarsýn en líka vera meðvitað um dagleg vandamál fólks. Ég finn til mikillar ábyrgðar, því ég veit að væntingarnar eru miklar til okkar í Samfylkingunni. En ég er líka sannfærður um að við getum risið undir þeim.

 

Við ætlum okkur að vera stór flokkur sem rúmar alls konar fólk með fjölbreyttan bakrunn og skoðanir, enda byggi þær á jafnaðarhugsjóninni.

Hreyfiafl flokksins á alltaf að vera bætt velferð og jöfn tækifæri fyri alla. Temjum okkur framsýni, frjálslyndi, samábyrgð – leitum af svörum við vandamálum samtímans sem leiða til réttlátara og gróskumeira samfélags í framtíðinni.

 

Traustir sameiginlegir innviðir eru uppistaðan að sterku og léttu stelli,

Velmenntuð þjóð sem býr við sómasamleg kjör tryggir nægt loft í dekkin,

Kraftmikið atvinnulíf, byggt nýsköpun, drífur áfram grænan, umhverfisvænan hjólhestinn,

og á hnakknum, með stöðugar hendur á stýri, situr ábyrgur jafnaðarflokkur.

Ályktanir á flokksstjórnarfundi

Flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar fór fram á laugardaginn á Bifröst, um 150 jafnaðarmenn af öllu landinu tóku þátt í fundinum. Flokksfélagar voru  virkir í undirbúningi flokksstjórnarfundar og fyrir fundinn lágu 11 ályktanir. Fjórar ályktanir voru samþykktar og sjö vísað til málefnanefndar eða stjórnar flokksins.

Tillögur sem hlutu samþykki:

Ályktun 9.1. Loftslagsmál 

„Nýjustu rannsóknir í loftslagsmálum sýna að næstu fimm til tíu ár skipta öllu máli fyrir mannkynið. Á þessum árum mun ráðast hvort við náum að stemma stigu við hlýnun jarðar eða fást við skelfilegar afleiðingar. Flokksstjórn Samfylkingarinnar krefst þess að stjórnvöld ráðist í metnaðarfyllri aðgerðir gegn hlýnun jarðar og tekur undir kröfu ungmenna um allan heim að 2,5% af þjóðarframleiðslu renni beint í slíkar aðgerðir. Flokksstjórn telur ennfremur nauðsynlegt að hækka kolefnisgjaldið og felur þingflokki Samfylkingarinnar að leggja fram frumvarp þess efnis. Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál reiknast til að verja þurfi 2,5% af heimsframleiðslu til loftslagsmála á ári, til ársins 2035 til að halda hlýnun innan við 1,5 gráður. Evrópusambandið áætlar að 25% af fjármagni stofnunarinnar verði varið í loftslagsmál til ársins 2027.“

Ályktun 11.1. Störf án staðsetningar 

„Það er réttlætismál að fólk eigi kost á að sinna ríkisstörfum þótt það búi á landsbyggðinni og það er einnig réttlætismál að fólk geti valið sér búsetu á landsbyggðinni þótt það vinni hjá ríkinu. Þann 1. Janúar 2018 bjuggu 64% þjóðarinnar á höfuðborgarsvæðinu en þar eru um 70% ríkisstarfa staðsett. Hér hallar því á landsbyggðina. Flokksstjórn Samfylkingarinnar ályktar að opinber störf á vegum ríkisins skuli ávallt vera án staðsetningar, nema aðstæður krefjist annars.“

Ályktun 3.1.  ESB

„Flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar fagnar 25 ára afmæli samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sem var mikið heillaskref fyrir Íslendinga. Vissulega gefur samningurinn Íslendingum ekki færi á að hafa umtalsverð áhrif á stofnanir, löggjöf og þróun Evrópusambandsins. Slíkt fæst ekki nema með fullri aðild að Evrópusambandinu. Í ljósi hinnar góðu reynslu af samstarfinu innan EES telur Samfylkingin að mikilvægt sé að það skref sé stigið sem fyrst svo Íslendingar öðlist áhrif á þróun evrópsks samfélags til jafns við þorra annarra Evrópubúa“

Ályktun 5.1. Þróunarsamvinna

„Samfylkingin mun því næst þegar hún er í ríkisstjórn hækka framlög Íslands til þróunarsamvinnu til jafns við það sem gerist á öðrum Norðurlöndunum eða í kringum 0,7% af vergum þjóðartekjum (VÞT). Árið 2017 námu framlögin 0,31% af VÞT og stefna núverandi ríkisstjórnarinnar um að hækka framlögin upp í 0,35 lýsir í raun metnaðarleysi að mati Samfylkingarinnar. Á þessum sviðum eru tröllauknar áskoranir. Því er lágmarkskrafa að ríkt land á borð við Ísland geri sitt ítrasta í þessum efnum og að því mun Samfylkingin vinna, hvort sem hún er í stjórn eða stjórnarandstöðu.“

Eftirfarandi ályktanir var vísað til stjórnar eða málefnanefndar sem taka ályktun til meðferðar:

Ályktun 1.1. Kjaradómur

Ályktun 4.1. LÍN

Ályktun 5.1. Þróunarsamvinna

Ályktun 6.1. Tekjutengd sektarupphæð

Ályktun 7.1. Bónusgreiðslur

Ályktun 8.1. Klemmudagakerfi

Ályktun 10.1. Árskort frádráttarbær

 

 

 

UPPFÆRÐ DAGSKRÁ Förum á flug! Flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar á Bifröst 16. mars

Opnað hefur verið fyrir skráningu á flokkstjórnarfund Samfylkingarinnar 2019!

Yfirskrift viðburðarins er „Förum á flug“ og dagskráin gerir ráð fyrir spennandi stjórnmálaumræðu, t.d. um alþjóðamál, kjarabaráttuna og hlýnun jarðar. Skráðu þig hér:

Grasrótin og stjórnmálastarfið framundan verður í brennidepli svo þetta er fullkomið tækifæri til að taka virkan þátt í umræðum og málefnahópum. Anna Steinsen, stjórnendaþjálfi og eigandi KVAN, fer með okkur á flug í byrjun fundar en hann endar á svo á hamingjustund og glensi með Jakobi Birgissyni.

Rútur verða í bæinn að hamingjustund lokinni en við mælum með að áhugasamir næli sér í herbergi á góðu verði, og sæki kvöldverð með skemmtilegum uppákomum og dögurð með þingmönnum morguninn eftir.

Dagskrá laugardaginn 16. mars

 • 10:30                 Morgunhressing og skráning
 • 11:00-11:30     Komdu á flug, Anna Steinsen, leiðtogaþjálfi fjallar um viðhorf og hvatningu
 • 11:30-11:40     Talað saman þvert yfir Ísland, bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar þau Pétur Hrafn Sigurðsson, formaður                                       sveitarstjórnarráðs, Hilda Jana Gísladóttir, fyrrverandi sjónvarpsstjóri N4, og Silja Jóhannesdóttir,                                               verkefnisstjóri atvinnuþróunuarfélags Þingeyinga, fara yfir hagnýt ráð um fjarsamskipti.
 • 11:40-12:15      Ræða formanns
 • 12:20-13:00    Hádegismatur
 • 13:00-14:00    Tæki og tól til nýsköpunar, Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir hönnunarleiðtogi heldur örnámskeið í skapandi                                  verkefnastjórnun
 • 14:00-16:00    Virk þátttaka – málefnavinna grasrótar, stjórnmálaályktun, meðferð tillagna að ályktunum
 • 16:00-16:30    Ræðum um pólitík: Almennar stjórnmálaumræður
 • 16:30 -16:40    20 ára afmæli Samfylkingarinnar – hvert stefnir hreyfingin og hvar verðum við á 40 ára afmælinu?
 • 17:00-18:00    Hamingjustund og glens með Jakobi Birgissyni – Samfylkingarfólk er vitanlega með eindæmum                                                   skemmtilegt en fáir hafa fengið jafn jákvæða umsögn um skemmtilegheit og Jakob eða svo vitað sé í orð                                       skemmtikraftsins Ara Eldjárns „aldrei séð annað eins talent“
 • 18:00                 Áætlað að rúta fari til baka til Reykjavíkur.
 • 19:00                 Fordrykkur í Kringlunni í boði sveitarstjórnarráðs
 • 20:00                Kvöldverður, skemmtiatriði og karókí með DJ Sigrúnu (hér þarf að skrá sig sérstaklega)

 

 

Sunnudagurinn 17. mars
Engin kvöð er lögð á að fólk gisti en þeir sem það gera geta átt von á notalegri stund með þingmönnum flokksins yfir morgunverði, göngu upp á Grábrók eða Glanna, eftir því sem veður leyfir, með Karen Kjartansdóttur og Helgu Völu Helgadóttur.

________

Fundargjaldi er stillt í hóf og er 2000 krónur fyrir almenna flokksmenn og 1500 krónur fyrir námsmenn og öryrkja. Innifalið í gjaldinu er aðgangur á sjálfan fundinn og hamingjustund, auk morgunhressingar, hádegisverðar og kaffi.

Vð hvetjum alla áhugasama til að mæta og taka þátt. Félagar, makar og börn velkomin.
Ertu ekki félagi í Samfylkingunni? Skráðu þig hér: https://xs.is/vertu-med/.

ATH. að fólk verður sjálft að sjá um skráningu í gistingu.

Tilboð verður á gistingu fyrir Samfylkingarfólk á Hótel Bifröst þessa helgi.
Gisting í einstaklingsherbergi með morgunmat: 12.000 kr. herbergið.
Gisting í tveggja manna herbergi með morgunmat: 15.500 kr. herbergið
Tveggja rétta kvöldverður: 6.400 kr. á mann. Happy hour frá kl. 17 – 19

Ef einhverjar spurningar eru er hægt að hafa samband. Netfangið er samfylking@samfylking.is eða í síma 414 2200.

Við hlökkum til að sjá ykkur!

Við hvetjum ykkur líka til að skrá ykkur á Facebook-viðburðinn og deila með vinum.

Verkalýðsmálaráð Samfylkingarinnar býður í vöfflur á sunnudag

Vöfflukaffi sunnudaginn 3. mars á Hallveigarstíg 1, kl. 14 – 16. 

Gestur fundarins er að þessu sinni Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM og fyrrverandi ráðherra Samfylkingarinnar.

Verkalýðsmálaráð Samfylkingarinnar býður í vöfflukaffi á sunnudaginn kemur á skrifstofu flokksins Hallveigarstíg 1 ogmun fá til sín fólk úr verkalýðshreyfingunni til skrafs við okkur um stöðu mála auk þess sem kjörnir fulltrúar flokksins eru sérstaklega hvattir til að mæta.

Þetta er fyrsta vöfflukaffið á þessu ári, en ætlunin er að vera með vöfflukkaffi fyrsta sunnudag í mánuði og verður kaffið auglýst hverju sinni.

Hlökkum til að sjá ykkur! 

Stjórn verkalýðsmálaráðs 

Góð hvatning og fróðlegur fyrirlestur frá Loga um þróunarstarf í Malaví

Samfylkingin vill að framlög landsins til þróunarsamvinnu nái að minnsta kosti viðmiðum Sameinuðu þjóðanna eða um 0,7% af þjóðartekjum. Framlögin eru nú 0,28% og stefna ríkisstjórnarinnar um að hækka framlögin upp í 0,35 lýsir í raun metnaðarleysi. Þetta er meðal þess sem Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, ræddi á fyrirlestri sem hann flutti í hádeginu á Hallveigarstíg fyrir alþjóðamálahóp flokksins. Fyrirlesturinn var einkar fróðlegur; sýndi árangur af þróunarstarfi Íslendinga í Malaví, en Logi var þar á ferð til að kynna sér starfið fyrr á þessu ári, og um leið voru orð hans mikil hvatning um að gera betur í þessum málum.

Hér má sjá glærur Loga frá fundinumen þær skarta meðal annars gullfallegum ljósmyndum sem hann tók á ferð sinni í Malaví fyrr á árinu.

Magnús Árni Skjöld, formaður alþjóðahópsins, þakkaði Loga kærlega fyrir erindið og segir hópinn stefna að því að koma með ályktun um þróunarstarf og alþjóðatengsl á næsta flokksstjórnarfundi, 16. mars.

Þingflokkur Samfylkingarinnar styður framkomnar skattahugmyndir ASÍ

Þriðjudaginn 19. febrúar 2019 sendi þingflokkur Samfylkingarinnar frá sér yfirlýsingu um stuðning við skattahugmyndir ASÍ.

Þingflokkur Samfylkingarinnar styður framkomnar skattahugmyndir Alþýðusambands Íslands, enda eru þær í takti við stefnu flokksins. Þingflokkurinn hvetur til þess að unnið verði eftir þessum hugmyndum við útfærslu breytinga á skattkerfinu. Með því mun draga úr ójöfnuði á Íslandi og allt samfélagið mun hagnast af réttlátara skattkerfi, lægri húsnæðiskostnaði almennings og stuðningi við ungar barnafjölskyldur.

Á undanförnum árum hafa þeir efnameiri hagnast á breytingum á skattkerfinu sem hafa að sama skapi bitnað á launafólki með lágar- og meðaltekjur. Þúsundum saman hafa fjölskyldur dottið út úr barna- og vaxtabótakerfinu á síðastliðnum sex árum. Þingflokkur Samfylkingarinnar tekur undir þá kröfu ASÍ að þessari þróun verði snúið við.

Við útfærslu slíkra hugmynda væri hægt að auka ráðstöfunartekjur hinna tekjulægstu og tryggja að 95% launafólks standi betur en áður.

Jómfrúarrræða Bjarts Aðalbjörnssonar

Bjartur Aðalbjörnsson settist á þing í fyrsta skipti í vikunni í stað Loga Einarssonar og hélt jómfrúarræðu sína í dag. Ræðan hans fjallaði um skattkerfið og hvernig hægt er að nýta það til að gefa öllum jöfn tækifæri.  Bjartur ætlar að láta til sín taka inn á þingi og ætlar að beita sér fyrir raforkuöryggi á landsbyggðinni, húsnæðismálum og sanngjarnara skattkerfi.

Bjartur er 24 ára Vopnfirðingur sem hefur undanfarin ár starfað við kennslu í Vopnafjarðarskóla. Þrátt fyrir ungan aldur er Bjartur ekki alveg blautur á bak við eyrun þegar að kemur að stjórnmálastarfi en hann hefur látið til sín taka í sveitastjórnarmálum í Vopnafirði. Í sveitarstjórnarkosningum í vor var Bjartur yngsti oddviti lista á landinu og tryggði Samfylkingunni tvo menn í sveitarstjórn á Vopnafirði, þá aðeins 23 ára gamall. Í sveitarstjórn hefur hann barist fyrir aukinni áherslu á framtíðarsýn, fyrir uppbyggingu húsnæðis og gagnrýnt eignasöfnun auðmanna á jörðum í landinu.

Hérna má sjá ræðu Bjarts:

Virðulegi forseti.

Stefna Samfylkingarinnar er skýr um jöfn tækifæri allra.

Samneysla að fyrirmynd jafnaðarmanna þar sem gæðunum er dreift þannig að öllum sé tryggt lífsviðurværi er leiðin.En angar frjálshyggjunnar hafa á undanförnum áratugum grafið undan þessari samneyslu. Samfélagið hefur í auknum mæli verið sniðið að þeim sem meira eiga. Vasar þeirra ríku dýpka og þeir sem ekki vita aura sinna tal koma auðnum fyrir í buxnavösum afskekktra eyríkja, til þess eins að komast hjá sinni ábyrgð í samneyslunni.

Samkvæmt nýrri skýrslu Oxfam eiga 26 ríkustu einstaklingar heims jafn mikinn auð og fátækari helmingur heimsbyggðarinnar. Til að koma í veg fyrir frekari misskiptingu auðs hér á landi þarf að breyta skattkerfinu og byggja það upp öllum til hagsældar.

Árið 2016 runnu 60 milljarðar fjármagnstekna til 330 einstaklinga. Sá tekjuhæsti í þessum hópi þénaði 3 milljarða í fjármagnstekjum. Það tæki lágtekjumann mörghundruð ár að vinna sér inn þessa upphæð. Stefna stjórnvalda á ekki að greiða leið þeirra ríku til að verða ríkari á kostnað þeirra fátæku. Háar tekjur á að skattleggja á réttlátan hátt.

Fjalldalaregla John Rawls rammar þetta ágætlega inn. Þorsteinn Gylfason orðaði hana svona, með leyfi forseta:

‘’Fjöll mega ekki vera hærri né tignari en þarf til þess að dalirnir séu sem blómlegastir og byggilegastir.’’

Virðulegi forseti. Í nýrri skýrslu Oxfam segir að ríkasta fólkið í heiminum og fyrirtæki þess séu beinlínis undirskattlögð; það á við á Íslandi. Hér er fjármagnstekjuskattur lægstur af Norðurlöndunum, aðeins 22% – miklu lægri en tekjuskattur einstaklinga. Bæði Oxfam og OECD tala fyrir hærri fjármagnstekjuskatti til að jafna samfélagið. Og einnig eignaskatti, svipuðum auðlegðarskattinum, sem skilaði þegar mest lét 10 milljörðum í ríkissjóð. Tækifæri til skattlagningar á þá sem mest eiga eru allt í kringum okkur.

Við jafnaðarmenn lítum á skattkerfið sem tekjujöfnunarkerfi þar sem þeir greiða mest sem eiga mest. Skref til vinstri er rétta skrefið – skref í átt að félagshyggju.