Framsýn og ábyrg efnahagsstefna er ein af undirstöðum jafnaðarstefnunnar, hún tryggir stöðugleika og beitir skattkerfinu til tekjujöfnunar

Í jafnaðarsamfélagi nútímans helst sterk velferðarþjónusta í hendur við traust atvinnulíf sem hvílir á kröftugri menntastefnu

Heilbrigt efnahagslíf

Grunnur góðs efnahags og lífskjara almennings í velferðarríkinu hvílir á arðsömu atvinnulífi, skilvirku mennta- og velferðarkerfi og verðmætasköpun sem byggir á hugviti og hagnýtingu landsins gæða í þágu alls almennings. Hagkerfið á að vera opið fyrir innlendum og erlendum fjárfestingum og allar atvinnugreinar eiga að búa við agað markaðsfrelsi þar sem heilbrigð samkeppni er tryggð. Hið opinbera á að reka heilbrigðisþjónustu og menntakerfi fyrir alla sem stenst samjöfnuð við það besta sem gerist í heiminum.

Samfylkingin vill byggja upp samfélag jafnaðar þar sem öflugt opinbert velferðarkerfi færir öllum mannsæmandi líf og tækifæri til að þroska ólíka hæfileika sína með mannréttindi sem grunnstef. Samfylkingin vill að fullt gjald fyrir auðlindir renni til þjóðarinnar til að fjármagna samneysluna. Nýting auðlinda þarf því bæði að vera arðsöm og sjálfbær, hvort sem er um að ræða fiskistofnana við landið eða hagnýtingu vatnsafls- og gufuvirkjana til frekari orkuvinnslu eða nýtingu annarra auðlinda sem Íslendingar eiga.

Efnahagslíf sem virkar

Samfylkingin er fylgjandi þeirri endurskoðun sem nú á sér stað á fjármálamörkuðum heimsins sem mun leiða til heilbrigðara fjármálakerfis undir eftirliti fjölþjóðlegra stofnana sem gripið geta inn í áður en í óefni er komið. Þær breytingar sem unnið er að innan ESB og EES á fjármálaeftirliti og innstæðutryggingum munu styrkja fjármálakerfi þjóðarinnar til frambúðar. Með því að taka upp evru og uppfylla þær kröfur um stjórn ríkisfjármála og fjármálamarkaða sem því fylgja, verður landsmönnum loks tryggður traustur gjaldmiðill. Þar með lækka vextir, hagur neytenda vænkast og samkeppnishæfni atvinnulífs batnar. Mikilvægt er að fylgja þeirri þróun sem verður í helstu viðskipta- og nágrannalöndum okkar í þessum efnum.

Samfylkingin leggur áherslu á:

  • Almenningur hafi aðgang að fjármálakerfi með virkri samkeppni undir traustu eftirliti þar sem hagsmunir borgaranna eru hafðir að leiðarljósi. Bjóðast skulu fjölbreytt lánsform, jafnt verðtryggð lán og óverðtryggð og ríkisábyrgð á einkarekstri er lágmörkuð.
  • Almenningur eigi kost á greiðslumiðlun sér að kostnaðarlausu hvort sem hún fer fram á vegum viðskiptabanka eða seðlabanka.
  • Starfsemi smálánafyrirtækja verði gerð leyfisskyld.
  • Skoða þurfi aðskilnað viðskipta- og fjárfestingabanka
  • Tryggja þurfi gagnsæi við söluferli á hlutum ríkisins í bönkunum.