Jafnaðarstefna í efnahags- og atvinnumálum

Framsýn og ábyrg efnahagsstefna er ein af undirstöðum jafnaðarstefnunnar

Jafnaðarstefna í efnahags- og atvinnumálum

Frjáls viðskipti og lifandi samkeppni

Almenningi farnast best í opnu hagkerfi þar sem frjálsræði ríkir í viðskiptum, lifandi samkeppni og gagnsæi í allri efnahagsstarfsemi. Frjáls viðskipti fást ekki með sinnuleysi hins opinbera. Þvert á móti er grundvöllur frjálsra viðskipta ævinlega fólginn í þeirri umgjörð og leikreglum sem stjórnvöld marka. Aðgerðir til að efla samkeppni og auka gagnsæi í efnahagslífi eru nauðsynlegar til að markaðir virki í þágu almannahagsmuna, rétt eins og vernd eignarréttar, fyrirsjáanlegt regluverk og eðlilegt eftirlit auk framkvæmdar löggæslu og dómsvalds. Samfylkingin er hins vegar alfarið andsnúin hvers kyns geðþóttaafskiptum stjórnvalda af atvinnulífi sem jafnan verða til þess að sérhagsmuna er gætt umfram almannahagsmuni. Jafnræði á að ríkja milli fyrirtækja og atvinnugreina.

Virk samkeppni skilar sér í lægra vöruverði og fyrir vikið hærri raunlaunum. Við kjöraðstæður keppa fyrirtæki ekki síður um hylli neytenda með því að bjóða aukin gæði, þjónustu, aðgengi og úrval. Meðal annars vegna þess hvað hagkerfi okkar er smátt og því hætt við fákeppni er virk samkeppni eitt af mikilvægustu kjaramálum almennings á Íslandi. Frumkvöðlar og smærri fyrirtæki hafa einnig ríka hagsmuni af virkri samkeppni en á veikari samkeppni græðir enginn nema eigendur stórfyrirtækja sem hafa komið sér vel fyrir í skjóli einokunar eða fákeppni, sem dregur úr hvata til fjárfestinga og aukinnar framleiðni.

Samfylkingin er stjórnmálaflokkur launafólks og almannahagsmuna. Við viljum efla samkeppni í viðskiptum á Íslandi og brjóta upp skaðlega fákeppni til hagsbóta fyrir allan almenning. Til þess þurfum við að styrkja samkeppniseftirlit, bæta regluverk og ryðja úr vegi aðgangshömlum og öðrum hindrunum sem halda aftur af lifandi samkeppni. Þá viljum við endurskoða skattaumhverfi smærri fyrirtækja til að stuðla að auknu jafnræði á mörkuðum.

Samfylkingin aðhyllist frelsi í alþjóðaviðskiptum. Íslenska hagkerfið er lítið, háð innflutningi á alls kyns vörum og þjónustu og tekjum af útflutningi. Ávinningur okkar af alþjóðaviðskiptum er að ýmsu leyti sá sami og af virkri samkeppni innanlands, svo sem lægra vöruverð, meira úrval og frekari hvati til fjárfestinga og aukinnar framleiðni. Samkeppniseftirlitið á einmitt rætur að rekja til aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu (EES), sem var eitt mesta heillaspor Íslendinga í efnahagsmálum á undanförnum áratugum.