Jafnaðarstefna í efnahags- og atvinnumálum

Framsýn og ábyrg efnahagsstefna er ein af undirstöðum jafnaðarstefnunnar

Jafnaðarstefna í efnahags- og atvinnumálum

Samfylkingin lítur á verðmætasköpun samfélagsins sem samvinnuverkefni launafólks, atvinnurekenda og hins opinbera. Við viljum að afrakstur vinnu, framleiðslu og sjálfbærrar auðlindanýtingar dreifist með sanngjörnum hætti um samfélagið svo enginn líði skort og allir njóti jafnra lífstækifæra.

Það gerum við

●  með því að setja efnahagslegri starfsemi umgjörð og leikreglur sem tryggja að markaðir

virki í þágu fjöldans en ekki fárra,

●  með réttlátu skatt- og tilfærslukerfi sem jafnar lífskjör, spornar gegn því að auður safnist

á fárra hendur og tryggir afkomuöryggi allra,

●  með öflugri almannaþjónustu, velferðarkerfi og samfélagsstofnunum sem allir hafa

aðgang að og stuðla að menntun, heilbrigði, öryggi, vellíðan og velferð í víðum skilningi.

Græn uppbygging

Markmið Samfylkingarinnar um fulla atvinnu og efnahagslega endurreisn helst í hendur við stefnu okkar um græna umbyltingu í íslensku atvinnulífi. Hamfarahlýnun af mannavöldum kallar á stórtækar aðgerðir strax og nýja hugsun á öllum sviðum samfélagsins.

Samfylkingin vill að Ísland fylgi fordæmi annarra norrænna ríkja og stofnaður verði grænn fjárfestingarsjóður í opinberri eigu sem leiti samstarfs við einkafjárfesta og sveitarfélög um allt land um uppbyggingu loftslagsvænnar atvinnustarfsemi og græns iðnaðar og þjónustu. Dæmi um verk­efni sem slíkur sjóður gæti liðkað fyrir er fram­leiðsla á líf­rænu elds­neyti, þróun tækni­lausna til föng­unar og förg­unar kolefn­is og upp­bygg­ing iðn- og auð­linda­garða þar sem virði hreinnar orku er hámark­að. Endurskoða þarf raforkulög með hliðsjón af þessum markmiðum. Aðgengi að orku og innviðum um allt land þarf að vera tryggt.

Samhliða þessu vill Samfylkingin ráðast í stóreflingu almenningssamgangna, meðal annars með því að flýta Borgarlínu og styrkja landsbyggðarstrætó, í hröðun orkuskipta í samgöngum og iðnaði og í kraftmikið átak í landgræðslu, skógrækt og endurheimt votlendis. Bæta þarf nýtingu úrgangs og koma skikkan á frárennslismál um allt land. Í núverandi árferði er jafnframt skynsamlegt að ríkissjóður hafi milligöngu um hagstæðar lánveitingar til sveitarfélaga vegna loftslagsvænna fjárfestinga í nærsamfélaginu.

Með þessum aðgerðum vill Samfylkingin styðja við vistvæna atvinnuuppbyggingu, auka framleiðslugetu þjóðarbúsins til langframa og renna nýjum grænum stoðum undir verðmætasköpun á Íslandi. Markmiðið er að skapa verðmæt störf, styrkja innviði landsins, auka umsvif í efnahagslífinu og tryggja að viðspyrnan eftir efnahagsáhrif heimsfaraldursins samræmist heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.