Jafnaðarstefna í efnahags- og atvinnumálum

Framsýn og ábyrg efnahagsstefna er ein af undirstöðum jafnaðarstefnunnar

Jafnaðarstefna í efnahags- og atvinnumálum

Samfylkingin lítur á verðmætasköpun samfélagsins sem samvinnuverkefni launafólks, atvinnurekenda og hins opinbera. Við viljum að afrakstur vinnu, framleiðslu og sjálfbærrar auðlindanýtingar dreifist með sanngjörnum hætti um samfélagið svo enginn líði skort og allir njóti jafnra lífstækifæra.

Það gerum við

●  með því að setja efnahagslegri starfsemi umgjörð og leikreglur sem tryggja að markaðir

virki í þágu fjöldans en ekki fárra,

●  með réttlátu skatt- og tilfærslukerfi sem jafnar lífskjör, spornar gegn því að auður safnist

á fárra hendur og tryggir afkomuöryggi allra,

●  með öflugri almannaþjónustu, velferðarkerfi og samfélagsstofnunum sem allir hafa

aðgang að og stuðla að menntun, heilbrigði, öryggi, vellíðan og velferð í víðum skilningi.

Réttlátara skattkerfi

Samfylkingin vill koma á réttlátara skattkerfi á Íslandi. Í okkar augum er tilgangur skattkerfisins annars vegar að skapa svigrúm til sameiginlegra útgjalda og hins vegar að draga úr ójöfnuði og aðstöðumun í íslensku samfélagi. Til að hvort tveggja takist með sem minnstum tilkostnaði er mikilvægt að skattkerfið sé skilvirkt, einfalt í sniðum og auðvelt í framkvæmd.

Grundvallarafstaða jafnaðarmanna í skattamálum er sú að allir greiði til samfélagsins eftir getu þannig að þeir sem bera mest úr býtum leggi hlutfallslega mest af mörkum. Reynslan sýnir að það er ekki aðeins réttlátt heldur einnig sú aðferð sem hefur gefist best í farsælustu samfélögum heims.

Margt er skakkt í íslensku skattkerfi sem brýnt er að rétta. Samfylkingin vill lækka skatta á vinnu almenns launafólks en hækka þess í stað hlutdeild skattlagningar á fjármagn. Við viljum draga úr hlutfallslegu vægi flatra skatta og gjalda sem leggjast þyngra á fólk eftir því sem það hefur lægri tekjur en innheimta fullt gjald fyrir nýtingu náttúruauðlinda í þjóðareign. Þrepaskiptingu í skattkerfinu má skerpa og auka og sterk rök hníga sterk að upptöku hóflegs stóreignaskatts með háu fríeignamarki. Þá einsetur Samfylkingin sér að ráðast af krafti gegn alltof háum jaðarsköttum og vinnuletjandi skerðingum, einkum í almannatryggingakerfinu en einnig vegna barnabóta, sem byrja nú að skerðast við lægstu laun.

Samfylkingin vill taka skattaumhverfi smærri fyrirtækja til endurskoðunar með það fyrir augum að stuðla að auknu jafnræði á mörkuðum. Það er sanngirnismál en leiðir líka til fjölbreyttara og þróttmeira atvinnulífs og líflegri samkeppni en ella til hagsbóta fyrir almenning. Með skattalegum aðgerðum má hvetja smærri fyrirtæki til að renna styrkari stoðum undir eigin rekstur til framtíðar og fjölga stöðugildum. Við viljum létta á regluverki um starfsemi einyrkja til að auðvelda þeim róðurinn en efla um leið aðgerðir gegn gerviverktöku.

Síðast en ekki síst kallar réttlátara og skilvirkara skattkerfi á að við tökum á skattaundanskotum af fullri hörku. Til þess þarf pólitískan vilja. Á meðan langflestir landsmenn axla sína samfélagslegu ábyrgð af samviskusemi er fullkomlega óásættanlegt að einstakir svartir sauðir njóti forréttinda og samkeppnisforskots með því að svíkjast undan skyldum sínum án afleiðinga. Því vill Samfylkingin skrúfa fyrir skattaundanskot og skattasniðgöngu með því að stórefla skatteftirlit og skattrannsóknir, herða viðurlög við alvarlegum brotum og leggja baráttunni auk þess lið á alþjóðlegum vettvangi.