Samfylking og Píratar leggja til grænan samfélagssáttmála

Samfylkingin og Píratar hafa lagt fram þingsályktunartillögu um grænan samfélagssáttmála sem tekur til allra sviða þjóðlífs. Síðastliðið vor lögðu flokkarnir báðir fram svipaðar tillögur en með framlagningu þessa þingmáls eru tillögur flokkanna sameinaðar. Þótt aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum sé ágætt fyrsta skref gengur hún of skammt og er of litlu fjármagni varið í loftslagsaðgerðir. Ísland hefur tækifæri til að vera fyrirmynd í loftslagsmálum en mikið skortir upp á svo að sá möguleiki raungerist.  Til þess að ná árangri er nauðsynlegt að stjórnvöld og almenningur sameinist um allsherjar endurhugsun á grunnstoðum samfélagsins. Þar eru öll svið þjóðfélagsins undir: hagkerfið, matvælaframleiðsa, neysluvenjur, orkuframleiðsla og svo mætti lengi telja. Samþykkt þessarar tillögu myndi bjóða upp á stórt skref í átt að þeirri endurskoðun.

Flutningsmenn leggja til að forsætisráðherra boði til þjóðfundar um „Græna Ísland“ vorið 2020 og í kjölfar hans verði tillögur um grænan samfélagssáttmála unnar af fulltrúum allra stjórnmálaflokka í framtíðarnefnd forsætisráðherra, í samráði við umhverfis- og auðlindaráðherra og fjármálaráðherra, auk þess sem fram fari endurskoðun á gildandi lögum og stefnu. Framtíðarnefnd skili tillögum sínum til forsætisráðherra eigi síðar en 1. febrúar 2021.

Tillögurnar fela í sér að eftirfarandi markmiðum verði náð fyrir árið 2030:

  1. Ísland verði kolefnishlutlaust land, en þess skal gætt að aðgerðirnar bitni sem minnst á launafólki og jaðarsettum hópum.
  2. Efnahagsleg framtíð landsins verði tryggð með sjálfbærni sem ófrávíkjanlegu skilyrði.
  3. Teknir verði upp nýir mælikvarðar á velsæld í hagkerfinu, með hliðsjón á þörfinni á velmegun án vaxtar sem minnkar álagið á umhverfið.
  4. Ráðist verði í verulegar fjárfestingar á nauðsynlegum innviðum og uppbyggingu til að markmið sáttmálans nái fram að ganga innan settra tímamarka, í samræmi við viðmið milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál.
  5. Ísland verði í framvarðasveit ríkja þegar kemur að baráttunni gegn loftslagsvánni.
  6. Stuðlað verði að auknu alþjóðlegu samstarfi og samtali um tæknileg málefni, sérfræðiaðstoð, vörur, þjónustu og fjármagn sem gæti nýst öðrum þjóðum við kolefnisbindingu og að ná kolefnishlutleysi.

Hlekkur á málið: https://www.althingi.is/altext/150/s/0031.html