Forysta í loftslagsmálum

50 alvöru aðgerðir sem Samfylkingin óskar eftir umboði kjósenda til að hrinda í framkvæmd

Alvöru aðgerðir í loftslagsmálum

Við ætlum að hefja kraftmikla sókn í loftslagsmálum, sókn sem jafnast á við stærstu samfélagsverkefni 20. aldar: Raflýsingu og hitaveitu, lagningu síma og þjóðvega. Málið er svo mikilvægt. Til þess að hrinda þessu í framkvæmd þurfum við nýja nálgun og alvöru aðgerðir strax. Við eigum ekki að vera eftirbátur nágrannaþjóða heldur eiga íslensk stjórnvöld að hafa metnað til að verða í fremstu röð. Nú þarf pólitíska forystu um réttlát og sjálfbær umskipti í íslensku atvinnulífi, hraðari orkuskipti og metnaðarfulla græna uppbyggingu um allt land. Um leið og tekist er á við stærstu áskorun samtímans verða til ótal tækifæri til nýrrar verðmætasköpunar með hagnýtingu tækni og nýsköpun á öllum sviðum.

50 alvöru aðgerðir sem Samfylkingin óskar eftir umboði kjósenda til að hrinda í framkvæmd:

 • Lögfesta loftslagsmarkmið... ...um a.m.k. 60 prósenta samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda á ábyrgð stjórnvalda fyrir árið 2030 miðað við losun ársins 2005.
 • Móta nýja... ...og miklu metnaðarfyllri aðgerðaáætlun um réttlát og sjálfbær umskipti en þá sem nú er í gildi, og tryggja til hennar fjármagn. Lýsa yfir neyðarástandi vegna hamfarahlýnunar og grípa til aðgerða í samræmi við það.
 • Gera tímasetta... ...áætlun um markvissa útfösun jarðefnaeldsneytis svo Ísland verði óháð jarðefnaeldsneyti fyrir árið 2040.
 • Byggja upp... ...öfluga loftslagsstjórnsýslu þvert á ráðuneyti til að taka utanum málaflokkinn, sinna nauðsynlegri greiningarvinnu, samhæfingu verkefna og eftirfylgni með aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Fela loftslagsráði aðhalds- og eftirlitshlutverk gagnvart stjórnvöldum líkt og er gert í Bretlandi, Danmörku og Svíþjóð.
 • Bæta loftslagsmarkmiðum... ...inn í alla áætlanagerð hins opinbera, fjármálaáætlun, byggða- og samgönguáætlanir.
 • Auka vægi... ...umhverfismenntunar og fræðslu um loftslagsbreytingar í grunnskólum og framhaldsskólum.
 • Flýta framkvæmdum... ...við Borgarlínu og öðrum loftslagsvænum framkvæmdum í samgönguáætlun höfuðborgarsvæðisins.
 • Hefja undirbúning... ...að Keflavíkurlínu, grænni tengingu milli Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar og tengja þannig betur byggðarlög á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðið.
 • Byggja upp Landlínu... ...heildstætt almenningsvagnanet um allt landið, svo að það verði einfaldur og raunhæfur kostur að ferðast um Ísland án einkabíls. Koma upp stoppistöðvum í helstu þéttbýliskjörnum nærri þjónustu, sem eru þægilegar óháð veðri, tengdar göngu- og hjólastígum og með aðgengi að örflæðislausnum á borð við reiðhjól, rafmagnshjól og rafskutlur.
 • Gera hjólreiðaáætlun... ...fyrir allt Ísland og setja aukinn kraft í uppbyggingu göngu- og hjólastíga um allt land til að efla fjölbreyttari fararmáta.
 • Setja heildarlög... ...um almenningssamgöngur þar sem hlutverk hins opinbera og skyldur og réttindi farþega og flytjanda eru skilgreind
 • Gera tímasettar... ...áætlanir um hraðari orkuskipti í samgöngum hvort sem litið er til einkabifreiða, fyrirtækjaflota, atvinnubifreiða, vöruflutningabifreiða, vinnutækja eða fólksflutningabíla.
 • Fjölga hleðslustöðvum... ...um allt land fyrir einkabíla og atvinnutæki.
 • Gera kröfu á... ...söluaðila um stigvaxandi hlutfall endurnýjanlegs eldsneytis í heildarorkugildi þess eldsneytis sem er selt til notkunar í samgöngum á landi.
 • Afnema skattaafslátt... ...vegna kaupa á bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti.
 • Vinna að rafvæðingu... ...bílaleiguflotans með skattalegum hvötum, fjölgun hleðsluinnviða á gististöðum og helstu ferðamannastöðum og kröfum um að bílaleigur auki hlutfall hreinorkubíla og bjóði þá sem fyrsta valkost.
 • Vinna með... ...leigubifreiðafyrirtækjum og samtökum atvinnubílstjóra að því að fjölga hreinorku-leigubílum í umferð, skapa hvata og ívilnanir til orkuskipta og tryggja innviði til hleðslu.
 • Efla flutningskerfi... ...raforku til að styrkja öruggt aðgengi að rafmagni og nýtingu um allt land og til að flutningskerfið standi undir álagi hraðari orkuskipta. Draga úr orkusóun og auka framboð af raforku með fjölbreyttari orkukostum, ss. vindorku, og stækkun virkjana sem fyrir eru.
 • Ráðast í umbætur... ...á landbúnaðarkerfinu í samvinnu við bændur án þess að draga úr stuðningi við þau. Hætta að skilyrða landbúnaðarstyrki við framleiðslu á kjöti og mjólk en styðja loftslagsvæn verkefni, kolefnisbindingu, endurheimt votlendis og vistkerfa, landgræðslu og skógrækt. Bæta gæðastýringu í sauðfjárrækt, draga skipulega úr lausagöngu búfjár og styðja við uppgræðslu á afréttum.
 • Auka stuðning... ...við grænmetisrækt og loftslagsvæna matvælaframleiðslu og draga úr rafmagnskostnaði garðyrkjubænda.
 • Leggja aukna áherslu... ...á vöktun og vernd líffræðilegs fjölbreytileika. Tryggja að aðgerðir til kolefnisbindingar samræmist markmiðum um vernd líffræðilegs fjölbreytileika. Efla landvörslu og halda áfram friðlýsingu svæða í samræmi við tillögur Náttúrufræðistofnunar Íslands.
 • Endurheimta meira... ...en 10% af röskuðu votlendi á Íslandi fyrir árið 2030 með auknum stuðningi við landbótaverkefni frjálsra félagasamtaka og samvinnu við landeigendur og sveitarfélög samhliða breytingum á styrkjakerfi landbúnaðar.
 • Stofna grænan... ...fjárfestingarsjóð að norrænni fyrirmynd sem er í eigu hins opinbera og starfar með einkafjárfestum að uppbyggingu loftslagsvænnar atvinnustarfsemi.
 • Styðja við tæknilausnir... ...til kolefnisföngunar- og förgunar svo Ísland geti tekið forystu í grænum hátækniiðnaði.
 • Draga með markvissum... ...hætti úr losun frá stóriðju og skapa hvata til bindingar kolefnisútstreymis í berglög. Setja sérstök markmið um samdrátt í losun frá stóriðju.
 • Styðja við... ...rannsóknir, þróun og framleiðslu á hreinum orkugjöfum til útflutnings og notkunar innanlands.
 • Vinna að skipulegri... ...uppbyggingu iðn- og auðlindagarða á Íslandi og breytingar á lögum, regluverki og leyfiskerfum til að liðka fyrir slíkri starfsemi. Skapa hvata til fjárfestingar í grænni verðmætasköpun þar sem m.a. er tekið tillit til ólíkra byggða landsins.
 • Styðja í auknum... ...mæli við kaup á vistvænum tækjum, bæði vegna iðnaðar og samgangna á landi og í skipum og haftengdri starfsemi.
 • Leita samstarfs... ...við leiðandi fyrirtæki og nágrannaþjóðir um rafvæðingu innanlandsflugs og annarra styttri flugferða.
 • Móta heildarstefnu... ...um hafið, verndun og sjálfbæra nýtingu á lífríki sjávar.
 • Veita auknum... ...fjármunum til innlendra og alþjóðlegra rannsóknarverkefna um áhrif loftslagsbreytinga á súrnun sjávar og hitastig í hafinu.
 • Gera kröfu... ...um vaxandi hlutdeild hreinnar orku í seldu skipaeldsneyti.
 • Banna alfarið... ...flutninga á svartolíu og notkun hennar sem skipaeldsneyti innan 12 mílna landhelgi Íslands.
 • Banna olíuleit... ...og olíuvinnslu í íslenskri landhelgi.
 • Hraða rafvæðingu... ...hafna og vinna með sveitarfélögum að breytingum á hafnargjöldum sem taka mið af kolefnisspori skipa.
 • Auka eftirlit... ...með meðhöndlun F-gasa og hraða útfösun þeirra.
 • Hvetja til... ...aukinnar endurvinnslu á veiðarfærum og bæta eftirlit með því að þeim sé ekki fleygt í sjó.
 • Vinna markvisst... ...með sveitarfélögum að því að bæta meðhöndlun fráveituvatns, koma upp viðunandi skólphreinsun og dælingu til að verja strendur Íslands og vinna gegn losun örplasts í hafið.
 • Taka upp græna... ...utanríkisstefnu, skipa sendiherra loftslagsmála sem samhæfir skilaboð Íslands um loftslagsmál, stofna umhverfis- og loftslagsskrifstofu í utanríkisráðuneytinu og auka þátttöku Íslands í alþjóðasamstarfi um náttúruvernd og loftslagsmál.
 • Gera loftslagsmál... ...að lykilverkefni í tvíhliðasamskiptum Íslands og nánustu samstarfsríkja. Tengja loftslagsmál og jafnréttismál í utanríkismálum og styðja betur við loftslagsverkefni gegnum alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands.
 • Mæta til... ...26. ríkjaráðstefnu Loftslagssamningsins í Glasgow í nóvember (COP26) með metnaðarfull markmið, skýran málflutning og raunverulegt framlag um hvernig Ísland geti staðið við Parísarsáttmálann og lagt sitt af mörkum.
 • Vinna markvisst... ...að því að gera Ísland að alþjóðlegri miðstöð fyrir umræður um loftslagsbreytingar og hvetja til uppsetningar á loftslagssýningum til að auka meðvitund um þær breytingar sem eru að verða á lífríkinu.
 • Taka aukinn þátt... ...í Evrópusamstarfi í loftslagsmálum, leita samstarfs við Evrópusambandið um aðkomu að og þátttöku í græna sáttmála ESB og nýta þær leiðir sem færar eru innan EES samningsins um þátttöku í evrópskum samstarfsverkefnum í loftslagsmálum.
 • Virkja saman... ...stjórnvöld, sveitarfélög, fyrirtæki og háskóla til þátttöku í aðgerðum Evrópusambandsins gegn loftslagsbreytingum og um kolefnishlutlausar Evrópuborgir.
 • Efla til muna... ...samstarf stjórnvalda og atvinnulífs um aðgerðir gegn hamfarahlýnun, bæði það sem snýr að verkefnum innan lands og verkefni og markaðssetningu í útlöndum þar sem sótt verði fram með uppruna- og umhverfismerki fyrir íslenska framleiðslu.
 • Kolefnismerkja íslenska... ...framleiðslu, þar á meðal matvæli, og vinna að því að neytendur séu sem best upplýstir um kolefnisspor þess sem keypt er í íslenskum verslunum.
 • Rafvæða umhverfiseftirlit,... ...koma skráningu losunar yfir á stafrænt form og stuðla að rauntímaeftirliti með mengandi starfsemi.
 • Gera kröfur... ...um notkun vistvænna byggingarefna í öllum nýbyggingum, stuðla að hærra hlutfalli umhverfisvottaðra bygginga og framkvæmda og styðja við uppbyggingu grænna íbúðahverfa. Setja skilmála um kolefnisspor og meðhöndlun úrgangs í útboðum vegna allra opinberra framkvæmda.
 • Gera aðgerðaáætlun... ...um hringrásarhagkerfi: minni sóun, betri nýtingu, minni neyslu, endurnotkun og endurvinnslu. Vinna náið með sveitarfélögum að því að styðja við alla þá þætti sem þarf til að gera hringrásarhagkerfi að veruleika á Íslandi.
 • Taka upp græna... ...peningamálastefnu að hætti Seðlabanka Bretlands, gera auknar kröfur á fjármálafyrirtæki um að fjármagna grænt en ekki grátt og beita hvötum í sömu átt. Leita samstarfs við lífeyrissjóði um verulega auknar grænar fjárfestingar.

Samfylkingin leggur áherslu á...

 • ...metnaðarfyllri markmið og öflugri stjórnsýslu
  Aðgerðir 1 - 6
 • ...stóreflingu almenningssamgangna
  Aðgerðir 7 - 11
 • ...hraðari orkuskipti
  Aðgerðir 12 - 18
 • ...loftslagsvænni landbúnað og landnýtingu
  Aðgerðir 19 - 22
 • ...nýsköpun og grænar lausnir
  Aðgerðir 23 - 29
 • ...hafrannsóknir og loftslagsvænni sjávarútveg
  Aðgerðir 30 - 38
 • ...forystu á alþjóðavettvangi
  Aðgerðir 39 - 44
 • ...græn fjármál og atvinnulíf
  Aðgerðir 45 - 50