Menningarlíf og skapandi greinar

Gróskumikið menningarlíf þroskar einstaklinginn og styrkir samfélagið.

Listir og menning veita okkur mikilsverð lífsgæði sem ekki verða metin til fjár og gegna þýðingarmiklu hlutverki í frjálsu og lýðræðislegu þjóðfélagi.

Samfylkingin vill styðja við menningarlíf, listafólk og áframhaldandi vöxt skapandi greina á Íslandi af myndarskap. Við teljum að slíkur stuðningur skili samfélaginu miklum ávinningi jafnvel þótt aðeins væri litið til þeirra áhrifa sem unnt er að mæla með hagtölum. Skapandi greinum fylgja ört vaxandi útflutningstekjur, íslenskt menningarlíf er annað helsta aðdráttarafl ferðaþjónustu í landinu og allar atvinnugreinar reiða sig í einhverjum mæli á framlag listafólks eða skapandi greina í víðara samhengi. Við teljum að menning, listir og skapandi greinar verði í lykilhlutverki í efnahagslífi Íslands og í heimshagkerfinu öllu á næstu áratugum og viljum búa í haginn með því að styrkja stöðu okkar á því sviði.

Almennt aðgengi að listum og menningu

Samfylkingin leggur ríka áherslu á að allir landsmenn geti notið gróskumikils menningarlífs og átt kost á þátttöku í menningarstarfi í sínu nærsamfélagi. Við viljum tryggja almennt aðgengi að listum og menningu óháð efnahag, búsetu, uppruna eða stöðu að öðru leyti.

Þátttaka í hvers kyns menningarstarfi stuðlar að menntun og þroska okkar sem einstaklinga og þess vegna er það sérstakt kappsmál jafnaðarmanna að öll börn og ungmenni njóti jafnra tækifæra á því sviði. Samfylkingin beitir sér fyrir fjölbreyttu og öflugu listnámi á Íslandi og faglegri listgreinakennslu á öllum skólastigum. Við viljum bæta aðgengi að framhaldsnámi í listum og að skólagjöld við Listaháskóla Íslands séu ekki hærri en skráningargjöld Háskóla Íslands. Loks viljum við tryggja Listaháskólanum framtíðarhúsnæði sem allra fyrst á hentugum stað og undir einu þaki.

Samfylkingin vill hlúa að fjölmenningarsamfélagi og menningarlegum fjölbreytileika á Íslandi. Brýnt er að auðvelda listafólki af erlendum uppruna þátttöku í lista- og menningarstarfi í landinu og styðja við að fólk sem ekki hefur íslensku að móðurmáli sé sýnilegt í listum og í fjölmiðlum, þar á meðal á vettvangi Ríkisútvarpsins.