Menningarlíf og skapandi greinar

Gróskumikið menningarlíf þroskar einstaklinginn og styrkir samfélagið.

Listir og menning veita okkur mikilsverð lífsgæði sem ekki verða metin til fjár og gegna þýðingarmiklu hlutverki í frjálsu og lýðræðislegu þjóðfélagi.

Samfylkingin vill styðja við menningarlíf, listafólk og áframhaldandi vöxt skapandi greina á Íslandi af myndarskap. Við teljum að slíkur stuðningur skili samfélaginu miklum ávinningi jafnvel þótt aðeins væri litið til þeirra áhrifa sem unnt er að mæla með hagtölum. Skapandi greinum fylgja ört vaxandi útflutningstekjur, íslenskt menningarlíf er annað helsta aðdráttarafl ferðaþjónustu í landinu og allar atvinnugreinar reiða sig í einhverjum mæli á framlag listafólks eða skapandi greina í víðara samhengi. Við teljum að menning, listir og skapandi greinar verði í lykilhlutverki í efnahagslífi Íslands og í heimshagkerfinu öllu á næstu áratugum og viljum búa í haginn með því að styrkja stöðu okkar á því sviði.

Listir og skapandi greinar um land allt

Samfylkingin vill styðja myndarlega við listir og skapandi greinar, bæði af menningarlegum ástæðum og efnahagslegum. Einna brýnast er að gera starfsumhverfi listamanna öruggara í samráði við samtök þeirra og fagfélög. Kórónukreppan hefur afhjúpað hvað vinnandi fólk í listum og skapandi greinum býr við brothætt starfsumhverfi og þar viljum við ráðast í úrbætur, svo sem með því að tryggja félagsleg réttindi þessa hóps og endurskoða regluverk um starfsemi og skattlagningu einyrkja og smærri fyrirtækja.

Samfylkingin vill efla menningarlíf vítt og breitt um landið. Það viljum við meðal annars gera með því að samþætta stuðning við listir og skapandi greinar og framsækna atvinnustefnu flokksins fyrir Ísland allt. Við viljum auka við listamannalaun og annan sambærilegan stuðning við sjálfstætt starfandi listafólk sem getur búið hvarvetna á landinu. Allur slíkur stuðningur skal grundvallast á faglegum forsendum, gagnsæi og jafnræði.

Meginþungi menningarstarfsemi á Íslandi er og verður áfram í höfuðborginni og Samfylkingin beitir sér fyrir eflingu Reykjavíkur sem alþjóðlegrar menningarborgar. Í því felst meðal annars að standa þétt að baki helstu menningarstofnunum þjóðarinnar sem þar eru og njóta góðs af nálægð hver við aðra. Við viljum einnig skilgreina skyldur þessara stofnana gagnvart landsmönnum sem búa utan höfuðborgarsvæðisins og tryggja nægt fjármagn til að unnt sé að uppfylla þær. Loks viljum við gera gangskör að því, með sérstökum samningum, að efla menningarstofnanir í þéttbýliskjörnum sem sinna menningarlegu hlutverki fjarri höfuðborginni.

Þótt fjárframlög til menningarmála megi ekki að stjórnast af þröngum efnahagslegum sjónarmiðum er hagrænn ávinningur af stuðningi við listir og skapandi greinar ótvíræður. Hagtölur skapandi greina þarf að rannsaka með reglubundnum hætti eins og annarra atvinnugreina. Einnig er brýnt að líta til þeirra efnahagslegu áhrifa sem íslenskt menningarlíf hefur með landkynningu og sem annað helsta aðdráttarafl ferðaþjónustu á Íslandi. Samfylkingin vill styðja með markvissum hætti við útflutning skapandi greina og sókn listafólks á alþjóðamarkaði.