Stjórnarfar, ríkisvald og mannréttindi

Samfylkingin berst fyrir auknu lýðræði, valddreifingu og jafnri aðstöðu allra einstaklinga til þátttöku í ákvörðunum sem varða þá sjálfa og samfélagið allt.

Stjórnarfar, ríkisvald og mannréttindi

Við viljum samfélag þar sem allir eru jafnir fyrir lögum og njóta fullra mannréttinda án mismununar, svo sem vegna kyns, kynhneigðar, efnahags, uppruna, búsetu eða stöðu að öðru leyti.

Réttarríkið

Allir eiga að hafa greiðan aðgang að dómstólum óháð efnahag, uppruna og stöðu að öðru leyti. Gæta þarf sérstaklega að stöðu jaðarsettra hópa við meðferð mála á öllum stigum.

Til að rétturinn til sanngjarnrar málsmeðferðar fyrir óvilhöllum dómstóli sé virtur þarf sjálfstæði og óhlutdrægni dómsvaldsins að vera ótvírætt og fagleg sjónarmið að ráða för við skipun dómara. Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu vegna skipunar dómara í Landsrétt er mikilvæg áminning um þetta. Niðurstöðuna þarf að taka alvarlega með viðeigandi ráðstöfunum gagnvart dómþolum sem brotið hefur verið á.

Samfylkingin vill að réttarkerfið sé varið fyrir óeðlilegum afskiptum valdhafa og misbeitingu veitingarvalds í þágu flokkspólitískra hagsmuna. Þetta er ein af forsendum þess að grundvallarreglur réttarríkisins séu virtar, að Íslendingar uppfylli alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar og að auka megi traust almennings til dómstóla.